Kulturális Szemle
Kulturális Szemle a Nemzeti Művelődési Intézet Interdiszciplináris online folyóirata

Aktuális

2017.09.14.
Bérces Viktor – Domokos Andrea: A szoftverek és a zeneművek büntetőjogi védelme
Absztrakt: A szerzői művek számának és típusainak utóbbi időkben tapasztalható növekedése fokozott védelmet kíván a jogalkotó részéről. A szerzői jog – mint a szellemi alkotások jogának részterülete – elsődlegesen a magánjog területére tartozó kérdés, azonban számtalan esetben előfordulnak olyan jogsértések,...

Tovább olvasom ›

2017.09.14.
Márkus Edina – Megyesi Judit: A kultúra civil partnerei
Absztrakt: A Nemzeti Művelődési Intézet 2014-ben kérdőíves felmérést végzett a Kulturális Közfoglalkoztatási Program partnerszervezeteivel kapcsolatban levő civil szervezetek körében. Országszerte 3725 bejegyzett, formális és informális szervezetet kérdeztek a működési kereteikről és a tevékenységi profiljukr...

Tovább olvasom ›

2017.09.14.
Ponyi László: „Isten háta mögötti kontextusok” Közösségtanulmányok, kisebbségi közösségek kutatásának módszertani alapjai
Absztrakt: A szerző a tanulmányban röviden elemezi és bemutatja a magyar és nemzetközi közösségtanulmányokat, azok jelentéseit és jellegzetességeit. Ugyancsak vázlatosan ismerteti a magyar kisebbségi kutatásokat, ezen belül is főként a roma kutatásokat. Bemutatja továbbá a kisebbségi közösségek főbb módszerta...

Tovább olvasom ›

2017.09.14.
Simándi Szilvia: A tanulókörök mint a felnőttkori művelődés lehetséges színterei, módszertani vetületei
Absztrakt: A tanulókörök az észak-európai országokban már évtizedek óta a felnőttkori tanulásnak, művelődésnek népszerű formái és a hazai vonatkozásban is számos kezdeményezést ismerünk. A tanulmányban a tanulásközpontú szemlélet egyes pilléreit és a tanulókörök hasonló vonásait keresi a szerző nem formális t...

Tovább olvasom ›

2017.09.13.
Tengely Adrienn: A Mária-kongregációs könyvtárak a 20. század első felében
Absztrakt: A 20. század első felében a hitbuzgalmi társulatok, elsősorban a Mária-kongregációk jelentős kulturális tevékenységet fejtettek ki, melynek legfőbb színterei a kongregációs könyvtárak voltak. Ezen könyvtárak hármas célt szolgáltak. Egyrészt a kongreganisták életéhez hozzátartozott a lelkiélettel fo...

Tovább olvasom ›